Beregi Múzeum
Állandó Kiállítások
Élő Múzeum
Aktuális - Mozaik Múzeumtúra

A Kormány

 

132 / 2011. (VII.18.) Korm. rendelete

 

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT állampolgár), amennyiben:

a)  6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy)

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) 70. életévét betöltötte.

 

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az alábbi EGT állampolgár:

a) 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) a legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két — a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti — közeli hozzátartozó, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

 

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

 

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg lép.

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

4. § E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

 

Budapest, 2011. július 18.

 

 

Orbán Viktor

miniszterelnök s.k.